Mogelijkheden tot nazorg

Mogelijkheden tot nazorg

Wat is voor u nazorg? Als we die vraag aan tien uitvaartondernemers stellen, dan krijgen we waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. In dit artikel willen we u informeren en inspireren over de vele kanten van en mogelijkheden voor nazorg. Op zo’n manier dat u uw eigen keuzes kunt maken of verfijnen.

Misschien is nazorg voor u het aanbieden van een geschikt boekje, het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst of het bieden van praktische nazorg. U heeft als uitvaartonderneming zo uw eigen overwegingen en redenen om op eigen wijze invulling te geven aan nazorg.

Emotionele en praktische nazorg

Hoewel een definitie van nazorg moeilijk te geven is, kan er in principe een onderscheid gemaakt worden tussen emotionele en praktische nazorg. Daarbij valt onder praktische nazorg bijvoorbeeld het verzorgen van een grafmonument en het op orde brengen van de administratie. Emotionele nazorg omvat datgene wat aangeboden wordt om de nabestaanden, na de dood van een dierbare, te ondersteunen het leven in deze nieuwe situatie weer aan te gaan. 

Bij het onderwerp nazorg kan het discutabel zijn of de daadwerkelijke begeleiding van het rouwproces, als mogelijk onderdeel van nazorg, tot het pakket van u als uitvaartverzorger behoort. Behoort rouwbegeleiding bij uw vakgebied of komt de neutraliteit van u en uw onderneming in het geding? Over dit onderwerp leest u in het artikel ‘Rouwbegeleiding, de taak van een uitvaartverzorger?’.

Ter overweging en inspiratie

Elke uitvaartonderneming vult nazorg op zijn eigen manier in. Misschien heeft u in uw onderneming een vorm van nazorg ontwikkeld die nu al jaren hetzelfde is. Of misschien is het steeds in ontwikkeling en zoekt u naar andere mogelijkheden.

We belichten uitgebreid de mogelijkheden tot nazorg. Van bekende tot minder bekende. We noemen voor- en nadelen van mogelijkheden en belichten veel aspecten. En dat doen we natuurlijk in de hoop dat het u helpt keuzes te maken of uw nazorg te optimaliseren. 

 • Nagesprek door uitvaartverzorger

Een nagesprek/nabezoek heeft plaats enige tijd na de uitvaart. Dit nagesprek kan telefonisch zijn of door middel van een bezoek aan de nabestaanden. Natuurlijk zit hier verschil tussen. Over het algemeen is er minder persoonlijk contact als het een telefoongesprek betreft dan tijdens een gesprek waarbij men elkaar ziet. Evengoed kan dat ‘minder persoonlijke contact’ juist wenselijk zijn omdat de nabestaande geen behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.

Tijdens het nagesprek kunnen er allerlei onderwerpen aan bod komen:

  • U evalueert de uitvaart. Hoe hebben de nabestaanden de dagen voor de uitvaart en de dag zelf ervaren? Wat hebben zij als prettig ervaren? Zijn er dingen niet goed gegaan?

  • U biedt de rekening van de uitvaart aan. Misschien is dit wel meer nazorg dan dat het op het eerste gezicht lijkt. U durft het aan de rekening persoonlijk aan te bieden en staat open voor vragen en kan uitleg geven. De rekening kan ook een paar dagen voorafgaand aan het nabezoek worden gegeven zodat de nabestaanden de tijd hebben om de rekening te bekijken. Zo worden ze minder overvallen.

  • U bespreekt of een dankbetuiging of advertentie in de krant gewenst is. In feite is dit een verlengstuk van de uitvaartverzorging. Maar er is een verschil of de dankbetuiging tot stand komt door de nabestaanden alles te laten aanleveren of dat u als uitvaartverzorger daadwerkelijk het gesprek aan gaat: ‘Wat heeft u geraakt in deze dagen en hoe wilt u dat tot uitdrukking laten komen?’. U kunt de nabestaanden helpen door ze suggesties voor teksten te geven en mee te zoeken naar afbeeldingen (bv. als er foto’s gemaakt zijn). Op deze manier kunnen de nabestaanden ook dit deel van het afscheid goed afronden zodat zij met tevredenheid terug kijken op het geheel en daarmee ook op uw zorgvuldige begeleiding.

  • Onderwerp van gesprek tussen u en de nabestaanden kan zijn of vervolgacties gewenst zijn zoals op het gebied van een (graf)monument of de asbestemming. U kunt praktische nazorg bieden via doorverwijzing naar professionals. Vaak is dit naar ondernemingen die bij u als goed en betrouwbaar bekend staan. Zij worden daarmee een verlengstuk van uw professionaliteit. Net zoals geschreven werd bij het onderwerp ‘dankbetuiging’, kan u actief meedenken en ideeën aandragen.

  • U kunt navragen of er specifieke probleemsituaties zijn of dat hulp, op welk gebied dan ook, gewenst is. Het is fijn als u veel professionals kent waarnaar u kan doorverwijzen, zoals bv. een professional organizer, een notaris of iemand die de boedel opruimt.

 • Inzet van een (extern ingehuurde) nazorgmedewerker of -consulent

Steeds vaker neemt een uitvaartonderneming apart nazorgmedewerkers in dienst of worden er professionele nazorgconsulenten ingehuurd. Zij worden ingezet om na de uitvaart contact op te nemen met de nabestaanden en hen te ondersteunen in hun proces. Zowel op praktisch als op emotioneel vlak. Nazorgmedewerkers van de uitvaartonderneming kunnen tevens de uitvaart evalueren. Het voordeel kan zijn dat nabestaanden – omdat de nazorgmedewerker de uitvaart niet heeft begeleid – open en eerlijk durven te zijn en uitgebreid vertellen hoe zij de uitvaart hebben beleefd. Het is niet altijd makkelijk om dit allemaal tegen de uitvaartverzorger te zeggen.

Op praktisch gebied  kunnen allerhande onderwerpen aan bod komen en hulp geboden worden, zoals:

  • Het op orde brengen van de administratie. Er kan daartoe een aanzet gegeven worden (‘Wat is er nodig voor u om de administratie op orde te krijgen?’) of daadwerkelijk meegewerkt worden.

  • Mogelijke doorverwijzing naar professionals als een professional organizer, boedelverkoper, notaris of een organisatie voor rouwbegeleiding.

 • Diverse informatie aanbieden

U kan als uitvaartverzorger de nabestaanden diverse informatie geven. Bijvoorbeeld een literatuurlijst of informatie over lotgenotencontact. Dit kunt u in het begin geven – al vanaf het eerste regelen van de uitvaart – of ná de uitvaart.

 • Herdenkingsbijeenkomst

Als uitvaartonderneming kunt u herdenkingsbijeenkomsten bieden, al dan niet op een speciale datum zoals 2 november, Allerzielen.

Op een door u gekozen manier kan er, naast mogelijk spreker(s) en muziek, aandacht zijn voor de gestorvenen. De namen kunnen genoemd worden, er kan een herdenkingstafel worden ingericht met persoonlijke voorwerpen en/of foto’s. Zo’n bijeenkomst biedt nabestaanden ook de gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen.

 • Bijeenkomst/lezing voor nabestaanden

U kunt bijeenkomsten en lezingen aanbieden rond verschillende thema’s. Vaak is dit een thema rond het rouwproces, al dan niet voor speciale doelgroepen. Daarbij kunnen onderdelen van de herdenkingsbijeenkomst, zoals hiervoor beschreven, mogelijk zijn. Ook hier is het gegeven dat lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ze ervaren dat zij niet de enige zijn met verdriet, dat de vragen die een ander stelt evenzeer voor hen gelden. Oftewel: het kan voelbaar zijn dat rouw (met de bijbehorende emoties) ‘een normaal en gezond proces’ is.

 • Contact op bijzondere dagen

Het leven is zeker niet voorbij ná de uitvaart. De nabestaanden hebben te maken met bijzondere dagen waarop ze herinnerd worden aan degene die overleed. Natuurlijk is dat de geboorte- of sterfdag. Maar het kan ook de trouwdag zijn, of de verjaardagen van de kinderen. De eerste zónder hun papa of mama. Het zijn speciale, vaak emotionele momenten voor de nabestaanden. U kunt laten weten dat u de nabestaanden niet vergeten bent door met een kaartje of telefoontje aandacht voor dit moment te hebben.

 • Nazorgboekje geven

Veel uitvaartondernemingen willen de nabestaanden in hun proces ondersteunen door een of meer boekjes aan te bieden. Bijvoorbeeld een boekje ter afhandeling van de nalatenschap dat onderwerpen bevat als: Wat moet ik allemaal regelen, hoe gaat het met de nalatenschap, hoe wijzig ik zaken.

Tevens kan er een boekje gegeven worden dat hen informeert over het emotionele proces van rouw en verandering.

Wilt u meer weten over nazorg mogelijkheden?

Kom in contact met Zorgna